Disclaimer

Stichting Financieel Netwerk Twente handelende onder de naam “SFNT” heeft bij de ontwikkeling van deze website en de samenstelling van de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin is de via deze website aangeboden informatie slechts informerend van aard.

SFNT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

SFNT biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker van de website gewenste doel. SFNT is steeds bevoegd om de informatie op deze website te wijzigen en/of aan te vullen en/of te verwijderen.

Op deze website aanwezige verwijzingen naar websites van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website. SFNT biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. SFNT staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van de op de websites van derden vermelde informatie. Het feit dat SFNT op haar website een verwijzing naar een website van derden heeft opgenomen betekent niet dat SFNT de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Niets van de inhoud van deze website mag door de gebruiker worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, verspreid of tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SFNT. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.